WhatsApp VIP Group - Informacje o nowościach i dostawach - zapraszamy do prywatnej grupy WhatsApp

DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z Hurtowni www.gregorio.com.pl/hurtownia, w tym sposób i warunki zawierania w ramach Hurtowni umów sprzedaży towarów, a także czynności techniczne zmierzające do ich zawarcia. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Hurtownia – prowadzony przez: Firma Handlowa "GREGORIO" z siedzibą: 43-516 Zabrzeg ul Widna 1. Serwis internetowy (strona internetowa) o charakterze otwartym, prowadzona w domenie www.gregorio.com.pl, prowadzona jest w języku polskim i umożliwiająca zawieranie transakcji on-line, za pośrednictwem którego – na mocy niniejszego Regulaminu i po spełnieniu jego warunków – Użytkownik zawiera umowy sprzedaży towarów zamieszczonych w ramach tego serwisu internetowego.

 3. Sprzedawca: Firma Handlowa "GREGORIO" z siedzibą: 43-516 Zabrzeg ul Widna 1.

 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoją osobę w Hurtowni, a co za tym idzie oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Hurtowni w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która zarejestrowała swoją osobę w Hurtowni, a co za tym idzie oświadczyła chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji, w wyniku której uzyskała możliwość składania zamówień na towary oferowane w ramach Hurtowni w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedaż lub Umowa sprzedaży – czynność prawna regulowana przepisami art. 535-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),a w przypadku gdy nabywcą jest Konsument, również przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm), do której to dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), tj. wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca – osoba, która dokonuje czynności prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 9. Zamówienie – automatycznie wygenerowana w Hurtowni po wciśnięciu ("kliknięciu") opcji "Zamów" informacja określająca treść i warunki umowy, jaka zostanie zawarta na skutek przyjęcia oferty. Zamówienie zawiera w szczególności informacje o zasadach i terminach płatności, zasadach transportu towarów i związanych z nim kosztami, terminach realizacji zamówienia. W zależności od rodzaju oferty Sprzedawcy, w zamówieniu możliwe jest ustalenie przez Kupującego formy dokonania płatności, a także zasad i kosztów transportu;

 10. Koszyk – narzędzie systemowe usprawniające dokonywanie zakupów za pośrednictwem Hurtowni przez Użytkowników, posiadające możliwość gromadzenia złożonych zamówień w taki sposób aby były one widoczne jednocześnie, a także umożliwiające monitorowanie wielkości (wartości) dokonanych zamówień.

 11. Przyjęcie oferty – czynności techniczne Kupującego, skutkujące zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą mającej za przedmiot oferowany przez Sprzedawcę towar.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

§ 2

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Hurtownie internetową GREGORIO, który prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (Kupującym) , a HURTOWNIĄ INTERNETOWĄ "GREGORIO" (Sprzedającym).

 2. Przedmiotem działalności hurtowni internetowej na stronie: www.gregorio.com.pl/hurtownia, jest sprzedaż wyrobów galanterii skórzanej.

 3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe przy zachowaniu wymagań technicznych warunkujących prawidłowe złożenie zamówienia w ramach Hurtowni.

 4. Kupujący składając zamówienie, powinien zapoznać się z regulaminem hurtowni internetowej GREGORIO oraz potwierdzić fakt zapoznania się z przedmiotowym regulaminem akceptując go w obowiązującej formie.

 5. Oferta Sprzedawcy skierowana jest do wszystkich Użytkowników Hurtowni.

 6. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia przyszłej umowy, w tym termin płatności ceny, zasady ponoszenia kosztów transportu oraz terminy realizacji zamówienia.

 7. Użytkownik rozważając przyjęcie oferty Sprzedawcy, zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę na cenę i zasady płatności (np. przelewem za pomocą systemów bankowych, za pobraniem itp.) oraz zasady ponoszenia kosztów transportu i terminu realizacji zamówień.

 8. Oferta wiąże Sprzedawcę przez okres w niej wskazany lub do chwili odwołania. Odwołanie oferty następuje przez jej usunięcie z Hurtowni. Sprzedawca nie może odwołać oferty po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści oferty do czasu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, w tym przede wszystkim w zakresie ceny oferowanego towaru.

 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

§ 3

 1. Użytkownik chcący skorzystać z usług Hurtowni winien uprzednio dokonać Rejestracji. Skutkiem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest założenie dla Użytkownika Konta.

 2. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji (przyjęcia) przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 3. Rejestracja dokonywana jest w drodze wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestrowego zamieszczonego pod adresem internetowym www.gregorio.com.pl. Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji i w jej wyniku założenia Konta obejmuje co najmniej wskazanie przez Użytkownika aktualnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz podania własnej i swobodnie wybranej przez Użytkownika nazwy i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i działania wynikające z udostępnienia przez Użytkownika innym podmiotom hasła, o którym mowa m.in. w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku udostępnienia lub uzyskania przez inne podmioty hasła, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności za zamówienia złożone za pomocą loginu i hasła tego Użytkownika.

 5. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła poprzez złożenie stosownej dyspozycji na swoim Koncie.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

§ 4

 1. Chcąc złożyć zamówienie na towary, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:

  1. imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nazwę lub firmę,
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych) z dokładnym wskazaniem miasta wraz kodem pocztowym, ulicy wraz z numerem budynku i lokalu,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. numer NIP i REGON – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  5. numer KRS – w przypadku gdy Użytkownik podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  6. adres, pod który ma zostać dostarczony zamawiany towar,
  7. wybrany przez Użytkownika jeden ze sposobów płatności ceny, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za ich zgodą, jak również w oparciu o ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez hurtownie internetową GREGORIO.

 3. Podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Podanie danych określonych w § 4 ust.1 Regulaminu jest niezbędne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty Sprzedawcy w ramach Hurtownii. Użytkownik podając wyżej wskazane dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach obowiązującego prawa.

 5. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego Koncie.

 6. Informacje i komunikaty, o których mowa w pkt 4, będą przekazywane Użytkownikom na adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby wskazany w trakcie rejestracji.

 7. Użytkownik jest zobowiązany dokonać dokładnej weryfikacji przekazywanych danych przed złożeniem zamówienia na towary. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedawcy za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o których mowa w § 4 Regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ CENY TOWARÓW

I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

 1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze za pobraniem przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna po tym, jak do hurtowni dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po tym jak na rachunek bankowy hurtowni wpłyną środki pieniężne w kwocie odpowiadającej cenie zakupu zamówionego towaru i kosztom wysyłki.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest PARAGON. Faktura VAT na życzenie klienta i wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej.

 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem marcin@gregorio.com.pl

 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Do cen należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej hurtowni bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

§ 6

 1. Wszystkie towary dostępne w hurtowni objęte są gwarancją producenta na czas 24 miesięcy od momentu nabycia towaru.

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem hurtowni. Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, hurtownia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Hurtowni zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będzie wyłącznie prawo polskie. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a F.H. Gregorio. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia

 2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku ze sprzedażą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Hurtowni jest Sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami KPC.

 3. Regulamin niniejszy znajduje się pod adresem internetowym www.gregorio.com.pl/regulamin.pdf. Regulamin jest udostępniany do pobrania w formacie PDF.

 4. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, przy czym jego wersja obowiązująca zamieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej hurtowni.

 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w sposób opisany w § 7ust. 5, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do realizacji zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian.

Hurtownia galanterii - modny styl i ponadczasowa elegancja

Na sukces hurtowni galanterii składają się wysoka jakość dostępnego asortymentu, konkurencyjne ceny oraz rzetelna i pomocna obsługa. Galanteria skórzana damska i męska dostępna w naszej hurtowni to piękne przedmioty, które wpisują się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne style i odpowiadają gustom nawet najwybredniejszych użytkowników. Zasłynęliśmy na Śląsku jako hurtownia portfeli ze skóry, jednak proponujemy również wyroby takie jak plecak czy torebka damska. Przejrzysta strona internetowa, poufność danych, wysokiej klasy asortyment oraz ogromny wybór gwarantują kompleksową obsługę zamówień hurtowych, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online

Hurtownia galanterii - duży wybór, wiodący producenci

Galanteria stanowiąca przedmiot naszej oferty sprzedaży hurtowej to wysokiej jakości dodatki takie jak portfel, torebka, czy plecaki, które niezbędne są w garderobie damskiej i męskiej. Produkty zostały pogrupowane w kategorie z uwzględnieniem zapewnienia kompleksowej obsługi sklepów internetowych i stacjonarnych z galanterią damską, męską oraz skórzaną. Wszystkie wyroby galanteryjne, które prezentujemy w ofercie to propozycje, których cena w sprzedaży hurtowej jest bardzo atrakcyjna. Wartość brutto i netto prezentowanych artykułów jest wyraźnie zaznaczona, aby zapewnić czytelność i przejrzystość naszych propozycji. W naszym asortymencie znajdują się portfele, torby, torebki, plecaki, paski, saszetki, i inne wyroby najwyższej jakości produkty. Renomowany producent galanterii zapewnia najwyższa jakość zastosowanych materiałów. Proponujemy także dogodne formy rozliczeń.

Portfele skórzane - hurtownia. Co wyróżnia produkty w naszej ofercie?

W ofercie naszej hurtowni znajduje się galanteria osobista, dzięki której każda stylizacja zyskuje wyjątkowy efekt. Klienci powinni pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach. Chętnie wybierane torebki, portfele skórzane damskie, męskie oraz dodatki do stylizacji są szczególnie cenione za swoją stylistykę, trwałość i niezawodność. W naszej ofercie znajdują się produkty, które posiadają atrakcyjną cenę, umożliwiającą skompletowanie zróżnicowanego asortymentu. Hurtownie portfeli oraz pozostałych elementów galanterii w wersji internetowej to możliwość dokonania zakupów przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Wystarczy sprawnie działający Internet, by przeglądać nasze portfele, torebki, torby, saszetki oraz pozostałe dodatki damskie i męskie oraz zamawiać hurtowo. Ceny netto. Sprawdź cenę brutto i zamów. 

Hurtownia galanterii Śląsk - oferta na miarę Twoich potrzeb

Przy doborze produktów do naszej oferty, bierzemy pod uwagę tendencje modowe oraz preferencje i gust osób, ceniących ponadczasowe kształty, kolory oraz rodzaje materiałów. Nasi producenci dbają o to, by każda torebka damska czy każdy plecak prezentował się wytwornie i była jedyna w swoim rodzaju. Informacja o produktach zawiera szczegółową specyfikację i opis produktów, ułatwiający wybór odpowiednich przedmiotów, natomiast pogrupowanie artykułów w przejrzyste kategorie zapewnia szybkość poruszania się po naszym asortymencie. Torebki i torby damskie dla przykładu podzielone zostały w podkategorie takie jak shopper-bag, listonoszki, kopertówki, torebki damskie wizytowe, torby na ramię, worki oraz saszetki - nerki. Jeżeli poszukujesz sprawdzonej hurtowni portfeli skórzanych, w naszej ofercie znajdziesz portfele, których materiał wykonania to wysokogatunkowa skóra. Nie bez znaczenia jest jakość wykończenia. Portfel w dłoniach Twojego klienta powinien zachwycać każdym detalem. Portfele skórzane są przecież doskonałym pomysłem na prezent. Zarówno damskie, jak i męskie portfele, dostępne w naszej hurtowni galanterii na Śląsku prezentują najwyższą jakość i precyzję wykonania. 

Jak dokonać zamówienia w hurtowni galanterii online?

Hurt portfeli, torebek, toreb, pasków, plecaków oraz wielu, niezbędnych dodatków, wykonanych ze skóry najwyższej jakości oraz trwałych, syntetycznych materiałów to najlepszy wybór podczas regularnego zaopatrzenia sklepu. Posiadamy stylowe wyroby ze skóry, z wysokiej jakości tkanin, których bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają certyfikaty. Aby dokonać zamówienia internetowego, wystarczy odwiedzić naszą stronę, wybrać ilość produktów w zamówieniu oraz dokonać płatności. Gdy będziesz skakać pomiędzy kategoriami, pamiętaj o zalogowaniu się i dodaniu produktów do listy zakupowej. Sprawdź, co czeka na Ciebie w biuletynie informacyjnym i wybierz hurtownię portfeli godna zaufania. Waluta, którą proponujemy do rozliczenia to PLN, a ceny podane obok zdjęć produktów, są cenami netto. Oblicz wartość brutto, aby określić ostateczny koszt opodatkowanego zamówienia. Portfele damskie hurtownia - zapraszamy  

Hurtownia torebek i portfeli skórzanych - Ty zamawiasz, my dbamy o bezpieczeństwo i wysoką jakość obsługi

Korzystając z naszej hurtowni internetowej portfeli, torebek, toreb na ramię oraz plecaków ze skóry oraz wysokiej klasy materiałów masz pewność, że Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione niepowołanym osobom. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, pilnujemy bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych. Gwarantujemy wygodne zakupy i pewną, szybką dostawę produktów. Jako hurtownia internetowa portfeli z dużym doświadczeniem w branży galanteryjnej dbamy o wysoką jakość współpracy, a skórzane produkty, które klienci będą mogli od Ciebie kupić, są precyzyjnie przygotowane do codziennego użycia. Ponadczasowe torby na ramię są dostępne w doskonałej cenie, natomiast torebki damskie prezentują wyjątkowe zróżnicowanie kolorystyczne oraz w zakresie dostępnych modeli. Liczne kategorie produktów, które zapewniają Ci skuteczną sprzedaż. Atrakcyjna cena wpływa na zwiększenie zysku, a najwyższa jakość gwarantuje powrót stałych klientów, którzy będą mile wspominali zakupy.